Privacyverklaring


Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

1. Verwerkingsverantwoordelijke
Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG, is Stichting Livada, gevestigd te Den Haag, ANBI status: 819191486.

2. Verwerken persoonsgegevens

– Contactgegevens
Door een formulier in te vullen en te verzenden op onze website, geeft u ons uw persoonlijke contactgegevens. Wij gebruiken deze gegevens enkel om met u in contact te treden en met u te communiceren. Wij gebruiken uw gegevens niet voor andere doeleinden.

Indien u ons op andere wijze uw persoonlijke contactgegevens geeft, per email, telefoon of anderszins, dan geldt voor het gebruik van deze gegevens hetzelfde als hiervoor bepaald.

– Overige persoonsgegevens
Indien u donateur, sponsor of andere betrokkenen wordt van Stichting Livada, dan zullen wij over meer persoonsgegevens beschikken dan enkel contactgegevens. Wij gebruiken deze persoonsgegevens enkel in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening en verzamelen alleen die gegevens die wij in dat verband nodig of nuttig achten.

Zonder uw toestemming delen wij uw gegevens niet met andere partijen, tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is.

– Verzameling van gegevens
Stichting Livada maakt gebruik van SpinOffice CRM voor het beheren van klantgegevens. Persoonlijke gegevens die u ons schriftelijk of mondeling verstrekt, worden door ons verzameld en versleuteld opgeslagen in het CRM-systeem van SpinOffice. Naast de standaard NAW-gegevens wordt in SpinOffice ook alle e-mail correspondentie en documenten opgeslagen.
 
SpinOffice CRM is een veilige cloud software oplossing. Alle data wordt versleuteld opgeslagen bij Amazon Web Services (AWS) binnen de EU.
 
Uiteraard neemt SpinOffice CRM adequate organisatorische en technologische maatregelen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen.
 
Lees hier meer over het privacybeleid van SpinOffice: www.spinoffice-crm.com/nl/privacybeleid/.
 
3. Beveiliging
We hebben er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig bij ons zijn. Bij de verwerking van persoonsgegevens maken wij gebruik van een of meerdere verwerkers, zoals een internetprovider. Om de privacy te waarborgen en de technische beveiliging te verzekeren, hebben wij met verwerkers een verwerkersovereenkomst gesloten overeenkomstig de daaraan in de AVG gestelde eisen. Uw gegevens worden niet buiten de EU verwerkt. Als verwerkingsverantwoordelijke blijven wij verantwoordelijk.

Persoonsgegevens die in fysieke vorm zijn vastgelegd, worden bewaard in een deugdelijke afsluitbare ruimte, zodat derden hier geen toegang toe hebben.

4. Bewaartermijnen
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel van de verwerking.

We zijn uiteraard wel gehouden aan wettelijke en fiscale verplichtingen. Zo moeten we van de Belastingdienst uw factuurgegevens 7 jaar bewaren.

Persoonsgegevens die in het kader van uw deelnemerschap aan Stichting Livada zijn verzameld, waaronder contactgegevens, worden niet langer dan 12 maanden na afloop van uw deelnemerschap bewaard en daarna verwijderd of vernietigd.

Indien geen deelnemerschap aan Stichting Livada tot stand is gekomen, dan worden uw contactgegevens 12 maanden na ontvangst verwijderd.

Het is mogelijk dat in een overeenkomst met betrekking tot specifieke gegevens een andere bewaartermijn is overeengekomen. Alsdan geldt deze overeengekomen bewaartermijn.

5. Rechten betrokkene
Wij respecteren uw privacy rechten en zullen er aan meewerken dat u de in de AVG aan u toegekende rechten kunt uitoefenen. Voorbeelden hiervan zijn het recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens. Indien u van uw rechten gebruik wilt maken kunt u hierover contact met ons opnemen. Onze contactgegevens staan op onze website.